General Meeting 2017 Documents

 1. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.
 2. Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.
 3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.
 4. Tờ trình 001-TT-HĐQT-18 (Vv: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017).
 5. Tờ trình 003-TT-HĐQT-18 (Vv: Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018).
 6. Tờ trình 004-TT-HĐQT-18 (Vv: Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018).
 7. Tờ trình 005-TT-HĐQT-18 (Vv: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty).
 8. Tờ trình 006-TT-HĐQT-18 (Vv: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan).
 9. Các quy chế bầu cử, bầu cử thành viên ban kiểm soát.
 10. Đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát.
 11. Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS.
 12. Đơn đề nghị ứng cử thành viên HĐQT/BKS.
 13. Mẫu sơ yếu lý lịch.
 14. Sơ yếu lý lịch ứng cử TV BKS Ông Trương Ni Rin.
 15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.