TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN

Các cổ đông có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, mail hoặc email để có câu trả lời tốt nhất về những thắc mắc sau:

  • Thông tin tài khoản.
  • Cổ phiếu hoặc cổ tức của Arico.
  • Thông tin tài chính Arico.
  • Thay thế các giấy chứng nhận bị mất.

Các cổ đông sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi qua email hoặc điện thoại trong vòng một ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, và trong các trường hợp đặc biệt, yêu cầu của các cổ đông sẽ được hoàn thành trong vòng 48 giờ. Đại diện của Cổ đông Arico sẵn sàng hỗ trợ bạn từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Theo múi giờ (UTC + 7), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Văn phòng đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU
Lô 25-27, đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 375 45678
Fax: +84 28 375 45679
Mã số thuế: 0305429178

Hỗ trợ
Liên hệ: Ông. Nguyễn Lê Đức – Kế toán trưởng
Email: ducnl@arico.com.vn

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đang cập nhật…

NGHỊ QUYẾT & QUYẾT ĐỊNH

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

Theo Nghị quyết số 001/NQ/ARC/HĐQT/24. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/22. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/20. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Nghị quyết dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/20. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/20. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc Điều Hành

Theo quyết định số 192/ARC/QĐ/17. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng

Theo quyết định số 193/ARC/QĐ/17. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem  [Tại đây]

Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh

Theo quyết định số 194/ARC/QĐ/17. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc Kỹ Thuật

Theo quyết định số 195/ARC/QĐ/17. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lần đầu

Theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

ĐIỀU LỆ & QUY CHẾ

Điều lệ Công ty sửa đổi và ban hành ngày 15/05/2021

Điều lệ Công ty sửa đổi và ban hànhngày 15/05/2021. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

THÔNG BÁO

Thông báo

V/v: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2024. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2021. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2020. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2019. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Chương trình nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2019. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Gia hạn thời gian Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2019. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2019. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2018. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2017. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Minh Tuấn, vui lòng xem [Tại đây]

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần đầu

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem [Tại đây]

Thông báo

V/v: Chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung, vui lòng xem [Tại đây

×